Make your own free website on Tripod.com

Ed Jaggard's Chinese Category Dictionaryanimals驢騾 === lu(2) luo(2) === hinny

羱羊 === yuan(2) yang(2) === ibex

蜱 === pi(2) === tick

astronomy天球赤道 === tian(1) qiu(2) chi(4) dao(4) === celestial equator

birds

chemistry苯乙烯 === ben(3) yi(2) xi(1) === styrene

countries福克蘭群島 === fu(2) ke(4) lan(2) qun(2) dao(3) === the Falkland Islands

elements氬 === ya4 === argon (Ar)

geology側堆石 === ce(4) dui(1) shi(2) === lateral moraine

mathematics

medical

扁桃體肥大 === bian(3) tao(2) ti(3) fei(2) da(4) === [醫] hypertrophy of tonsils

心臟病 == heart trouble; heart disease

腎下垂 === shen(4) xia(4) chui(2) === nephroptosis

plants

physics介電常數 === jie(4) dian(4) chang(2) shu(4) === dielectric constant

射流 === she4liu2 === efflux

大卡 === da4ka3 === kilocalorie

miscellaneous words

萬丈深淵 === wan(4) zhang(4) shen(1) yuan(1) === abyss; bottomless chasm

壁壘 === bi(4) lei(3) === barrier; rampart

殘害肢體 === can(2) hai(4) zhi(1) ti(3) === cause bodily injury

雪紡綢 === xue(3) fang(3) chou(2) === chiffon

投幣口 === tou(2) bi(4) kou(3) === coin slot

巡航速度 === xun(2) hang(2) su(4) du(4) === cruising speed

塹壕工事 === qian(4) hao(2) gong(1) shi(4) === [mil] entrenchment works

冷凍乾燥 === leng(3) dong(4) gan(1) zao(4) === freeze drying

歷史淵源 === li(4) shi(3) yuan(1) yuan(2) === historical origins

收聽 === shou(1) ting(1) === listen in (to a news broadcast, etc.); to tune in

合乎邏輯 === he(2) hu(1) luo(2) ji(2) === logical

報攤 === bao4 tan1 === newsstand

還魂紙 === huan(2) hun(2) zhi(3) === reprocessed paper

預備傘 === yu(4) bei(4) san(3) === reserve parachute

炒雞蛋 === chao(3) ji(1) dan(4) === scrambled eggs

半自動 === ban(4) zi(4) dong(4) === semi-automatic

敏感元件 === min(3) gan(3) yuan(2) jian(4) === sensor

副標題 === fu(4) biao(1) ti(2) === subtitle; subheading

竊賊 === qie(4) zei(2) === thief; burglar

血栓 === [醫] thrombus

六角車床 === liu(4) jiao(3) che(1) chuang(2) === turret lathe

腦室造影 === [醫] ventriculography

鑽床 === [機] drilling machine

戰列巡洋艦 === battle cruiser

蚊子 === wen(2) zi(5) === mosquito

森羅萬象 === sen(1) luo(2) wan(4) xiang(4) === the phenomena of the universe

模擬試驗 === mo(2) ni(3) shi(4) yan(4) === simulated test; simulation

腸潰瘍 === chang(2) kui(4) yang(2) === intestinal ulcer

滯留鋒 === zhi(4) liu(2) feng(1) === stationary front [wx]

敷設鐵軌 === fu(1) she(4) tie(3) gui(3) === lay a railway track

電視屏幕 === dian(4) shi(4) ping(2) mu(4) === television screen

罌粟花 === ying(1) su(4) hua(1) === [植] poppy flower

釅 === yan(4) === strong (beverage)

滲透壓力 === shen(4) tou(4) ya(1) li(4) === osmotic pressure

破獲一個特務組織 === po(4) huo(4) yi(4) ge(5) te(4) wu(4) zu(3) zhi(1) === uncover a spy ring; unearth a spy ring

拉曳存置 === la(1) yi(4) cun(2) zhi(4) === drag-drop [cp] (found in an article on the Internet)

觸發熱核聚變 === chu(4) fa(1) re(4) he(2) ju(4) bian(4) === trigger thermonuclear fusion

人身安全 === ren(2) shen(1) an(1) quan(2) === personal safety

腓腸肌 === fei(2) chang(2) ji(1) === [生理] gastrocnemius

屋簷排水管 === wu(1) yan(2) pai(2) shui(3) guan(3) === gutter; drainpipe

恆等式 === heng(2) deng(3) shi(4) === identity; identical equation [mt]

牲畜祭品 === sheng(1) chu(4) ji(4) pin(3) === animal sacrifices

財政金融危機 === cai(2) zheng(4) jin(1) rong(2) wei(2) ji(1) === financial and monetary crisis

多元酸 === duo(1) yuan(2) suan(1) === [化] polybasic acid

手鉗 === shou(3) qian(2) === hand vice; pliers

孿生姐妹 === luan(2) sheng(1) jie(3) mei(4) === twin sisters

單孔目 === dan(1) kong(3) mu(4) === [動] Monotremata

雅痞 === ya(3) pi(3) === yuppie

傘形科 === san(3) xing(2) ke(1) === [植] carrot family

腎上腺素 === shen(4) shang(4) xian(4) su(4) === adrenaline

灝 === hao4 === bean soup

漸隱 === jian4 yin3 === [攝] fade out

遠月點 === yuan(3) yue(4) dian(3) === apocynthion [ay]

山坳 === shan1 ao4 === [gy] col

木耙 === mu4 pa2 === wooden rake

環烷 === huan(2) wan(2) === [化] cycloalkanes; cycloparaffin; naphthene

有爭議的地區 === you(3) zheng(1) yi(4) de(5) di(4) qu(1) === a disputed area

空間技術 === kong(1) jian(1) ji(4) shu(4) === space technology

蛀心蟲 === zhu(4) xin(1) chong(2) === [ent] borer

天鵝絨質地豔麗。
tian(1) e(2) rong(2) zhi(2) di(4) yan(4) li(4) 。
[H] Velvet has a voluptuous texture.

三角肌 === san(1) jiao(3) ji(1) === [生理] deltoid muscle

網址 === wang3 zhi3 === website

歡迎參觀。
huan(1) ying(2) can(1) guan(1) 。
[PCED] Visitors are welcome.

多米諾骨牌理論
duo(1) mi(3) nuo(4) gu(3) pai(2) li(3) lun(4)
the domino theoryMy Main Home Page Here on Tripod


SEND MAIL

1997 edjaggard@bigfoot.com